tirsdag, juni 25, 2024

FORMÅL:

Varetagelsen af fællesopgaver af interesse for de i SAMVIRKET tilsluttede
foreninger/selskaber, som bør løses samlet og/eller vanskeligt kan realiseres
af den enkelte forening/selskab, herunder også opgaver af repræsentativ
karakter.

OPTAGELSE:

I SAMVIRKET kan optages kammeratskabsforeninger efter samme retningslinjer,
som gælder for optagelse under: Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL),
Forsvarsbroderselskaber (DFB), Danmarks Marineforening (DMF).

Ansøgning om optagelse skal forelægges SAMVIRKET´s hovedbestyrelse, der
træffer afgørelse ved simpel stemmeflerhed, på et hovedbestyrelsesmøde.